FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Regulamin rekrutacji do klasy siódmej uniwersyteckiej
w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi
I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu
w roku szkolnym 2019/2020


Podstawa prawna  

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

§ 1. Zasady ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa:

        1) zadania komisji rekrutacyjnej;
        2) terminarz rekrutacji do oddziału uniwersyteckiego w Szkole Podstawowej nr 76 we Wrocławiu przy ul. Wandy 13, zwanej dalej „Szkołą”, na rok szkolny 2019/2020;
        3) kryteria rekrutacji do oddziału uniwersyteckiego w Szkole na rok szkolny 2019/2020.

    2. Rekrutację do oddziału uniwersyteckiego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: przewodniczący komisji rekrutacyjnej oraz jej członkowie.

§ 2. Komisja rekrutacyjna. Postępowanie rekrutacyjne

    1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

        1) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie testu rekrutacyjnego;
        2) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
        3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły  (bez liczby uzyskanych punktów);
        4) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału uniwersyteckiego klasy VII. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

    2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

    3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału uniwersyteckiego klasy VII, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

    4. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału uniwersyteckiego klasy VII.

    5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4.

    6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

    7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

    8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna, o której mowa w § 1. ust. 1, prowadzi postępowanie uzupełniające.

    9. Do postępowania uzupełniającego może przystąpić kandydat, który z uzasadnionych powodów nie przystąpił do testu rekrutacyjnego i posiada udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach matematycznych (w szczególności dotyczy to konkursów: Olimpiada Matematyczna Juniorów, zDolny Ślązaczek, Mistrzostwa Polski w Grach Logicznych i Matematycznych, Maraton Matematyczny, KOMA, Memoriał Urszuli Marciniak, Koala, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Kangur).

    10. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

    11. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

    12.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 3. Terminarz i zasady rekrutacji.

    1. Złożenie deklaracji o przystąpieniu do procesu rekrutacyjnego na formularzu online dostępnym przesz stronę Szkoły oraz przez stronę Uniwersytetu Wrocławskiego – do 06.04.2019 r., do godz. 10.00.

    2. Przeprowadzenie testu rekrutacyjnego w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław – 06.04.2019 r., godz. 10.00.

    3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy kandydatów będą umieszczone na tablicy w korytarzu w siedzibie Szkoły. Wyniki nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną. Termin: 08.04.2019 r., godz. 15.00.

    4. Dokumentacja, którą należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły:

        1) oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej wraz z jego kopią,
        2) podanie o przyjęcie dziecka do klasy siódmej uniwersyteckiej od roku  szkolnego 2019/2020 (załącznik nr 1),
        3) jedno zdjęcie legitymacyjne czytelnie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.

    5. Termin dostarczenia wymienionej dokumentacji: 24.06.2019 r. – 26.06.2019 r.

    6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listy kandydatów będą umieszczone na tablicy w korytarzu w siedzibie Szkoły. Wyniki nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną. Termin: 06.2019 r., godz. 15.00.

§ 4. Warunki testu.

    1. Test rekrutacyjny został przygotowany przez ekspertów z Pracowni Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

    2. Test zostanie przeprowadzony w siedzibie Instytutu Matematycznego Uwr, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.

    3. Czas trwania testu to 75 minut.

§ 5. Kryteria rekrutacji

    1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie deklaracji rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.

    2. W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału uniwersyteckiego utworzonego na poziomie klasy VII i przyjmuje się uczniów którzy:
        1) otrzymali promocję do klasy VII,
        2) uzyskali pozytywny wynik testu rekrutacyjnego lub posiadają udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach matematycznych, w  szczególności dotyczy to konkursów: Olimpiada Matematyczna Juniorów, zDolny Ślązaczek, Mistrzostwa Polski w Grach Logicznych i Matematycznych, Maraton Matematyczny, KOMA, Memoriał Urszuli Marciniak, Koala, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Kangur.