FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

 Zasady rekrutacji do oddziału sportowego

 w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi

  PŁYWANIE

     I. Kandydaci do oddziału sportowego pływackiego składają następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie rodzica zawierające zgodę na udział dziecka w próbie sprawnościowej
  dostarczone do sekretariatu szkoły do dnia 28.03.2019 r.(załącznik nr 1).
 2. Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (załącznik nr 2) do 10.05.2019 r.
 3. Podanie o przyjęcie do szkoły (w przypadku dzieci z innych szkół) (załącznik nr 3) do 10.05.2019 r.
 4. Orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia do 10.05.2019 r.
 5. Kartę Zdrowia Sportowca wydaną przez lekarza medycyny sportowej do 09.08.2019r – niezbędna przed rozpoczęciem treningu sportowego.

  II. Rekrutacja do oddziałów sportowych:
  1. Próba sprawnościowa przeprowadzana zostanie w terminie: 29.03.2019 r. o godzinie 15.00 na basenie WKS Śląsk Wrocław przy ulicy Racławickiej (obowiązkowy strój pływacki oraz strój gimnastyczny i obuwie sportowe), termin uzupełniający 12.04.2019 r.
  2. Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedsionku szkoły dnia 08.04.2019 r., próba uzupełniająca dni 16.04.2019 r.
  3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy sportowej zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedsionku szkoły dnia 17.04.2019 r.
  4. Składanie dokumentów potrzebnych do przyjęcia kandydata do szkoły do klasy czwartej pływackiej do 10.05.2019 r. do godziny 15.00.
  5. Listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do oddziału sportowego do klasy sportowej zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedsionku szkoły dnia 17.05.2019 r. po godzinie 12.00.

III.  W rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 1. Pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.
 2. Stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza pierwszego kontaktu, zgodnie z przepisami.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

 IV. Próba sprawnościowa do klasy pływackiej określona zostały w wytycznych Polskiego Związku Pływackiego, do którego załączamy link:

 http://www.polswim.pl/sites/default/files/proby_sprawnosci_fizycznej_do_szkoly_podstawowej_1.pdf

Regulamin rekrutacji Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3