FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi 
im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r., poz. 1737)

 I. Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi przewodniczący i dwóch członków.

3.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji. Spotkania są protokołowane.

4.Osoby wchodzące w skład Komisji są zobowiązane do nieujawniania informacji o  przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

 1. Komisja Rekrutacyjna nadzoruje przeprowadzenie próby sprawnościowej na basenie przy ul. Racławickiej 62.
 2. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawnościową, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

  II. Zasady rekrutacji
  Do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:
  a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2010 lub 2011),
  b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki,
  d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie.

   

  III.       Harmonogram rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do klasy sportowej.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 76      ul. Wandy 13

 

28 stycznia 2020r. godz. 18.15

 

-

 2.

Złożenie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do próby sprawnościowej:                                       
1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w próbie sprawnościowej (załącznik 1).                               

Miejsce: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 76, ul. Wandy 13

 

do 17 marca  2020r.

 

do 6 kwietnia 2020r.

 3.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej *.

Miejsce: Pływalnia, ul. Racławicka 62

 

18 marca 2020r. godzina 15.00

 

7 kwietnia 2020r. godzina 15.00

 4.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawności fizycznej

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13

 

27 marca 2020r. godz.12.00

 

15 kwietnia 2020r. godz.12.00

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13

 

17 kwietnia 2020r godz. 12.00

 

17 kwietnia 2020r godz. 12.00

 

Składanie dokumentów wymaganych do przyjęcia dziecka do klasy sportowej:                                          
1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej (załącznik 2),                             
2) w przypadku uczniów spoza SP 76 – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (nie dotyczy uczniów SP 76), (załącznik 3)                                   
3) orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia.

Miejsce : sekretariat Szkoły Podstawowej nr 76, ul. Wandy 13

 

 

do 8 maja 2020r.

 

 

do 8 maja 2020r.

 6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13

 

15 maja 2020r.   godz. 12.00

 

15 maja 2020r.  godz. 12.00

*Obowiązkowy strój pływacki oraz strój gimnastyczny i obuwie sportowe

 IV. Próbna sprawności fizycznej - określona w wytycznych Polskiego Związku Pływackiego

http://www.polswim.pl/sites/default/files/proby_sprawnosci_fizycznej_do_szkoly_podstawowej_1.pdf

 

V. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego

 1. Świadectwo promocyjne po klasie III należy złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie 26.06 – 30.06.2020r. (nie dotyczy uczniów SP 76).
 2. Kartę Zdrowia Sportowca wydaną przez lekarza medycyny sportu należy złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie do 12.08.2020 r.

 

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

 

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu piłka ręczna w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi 
im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r., poz. 1737)

 I. Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu piłka ręczna na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi przewodniczący i dwóch członków.

3.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji. Spotkania są protokołowane.

4.Osoby wchodzące w skład Komisji są zobowiązane do nieujawniania informacji o  przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

 1. Komisja Rekrutacyjna nadzoruje przeprowadzenie próby sprawnościowej na basenie przy ul. Racławickiej 62.
 2. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawnościową, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

  II. Zasady rekrutacji
  Do klasy czwartej sportowej o profilu piłka ręczna może uczęszczać uczeń, który:
  a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2010 lub 2011),
  b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Ręcznej,
  d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu piłka ręczna.

   

  III.       Harmonogram rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do klasy sportowej o profilu piłka ręczna.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 76 ul. Wandy 13

 

06 luty 2020r. godz. 17.30

 

-

 2.

Złożenie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do próby sprawnościowej:                                       
1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w próbie sprawnościowej (załącznik 1).                               

Miejsce: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 76, ul. Wandy 13

 

do 24 marca  2020r.

 

do 6 kwietnia 2020r.

 3.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej *.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 76 ul. Wandy 13

 

25 marca 2020r. godzina 16.30

 

8 kwietnia 2020r. godzina 16.30

 4.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawności fizycznej

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13

 

27 marca 2020r. godz.12.00

 

15 kwietnia 2020r. godz.12.00

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13

 

17 kwietnia 2020r. godz. 12.00

 

17 kwietnia 2020r.godz. 12.00

 

Składanie dokumentów wymaganych do przyjęcia dziecka do klasy sportowej:                                          
1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej (załącznik 2),                             
2) w przypadku uczniów spoza SP 76 – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (nie dotyczy uczniów SP 76), (załącznik 3)                                   
3) orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia.

Miejsce : sekretariat Szkoły Podstawowej nr 76, ul. Wandy 13

 

 

do 8 maja 2020r.

 

 

do 8 maja 2020r.

 6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13

 

15 maja 2020r. godz. 12.00

 

15 maja 2020r. godz. 12.00

*Obowiązkowy strój pływacki oraz strój gimnastyczny i obuwie sportowe

 IV. Próbna sprawności fizycznej - określona w wytycznych Polskiego Związku Piłki Ręcznej.

 V. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego

 1. Świadectwo promocyjne po klasie III należy złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie 26.06 – 30.06.2020r. (nie dotyczy uczniów SP 76).
 2. Kartę Zdrowia Sportowca wydaną przez lekarza medycyny sportu należy złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie do 12.08.2020 r.

 

 

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3