Ważne informacje:

Kliknij żeby pobrać

W związku ze zmianą rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2022r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, nastąpiła zmiana w przepisach dotyczących języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty:

„Uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”.

W związku z tym rodzice uczniów, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy z powodu wojny, mogą zmienić deklarację wyboru języka na egzaminie ósmoklasisty na inny. Należy poinformować o tym Wychowawcę lub p. Walczuk i wypełnić załącznik 3a część B. Uczniom zostanie wydany wcześniej wypełniony załącznik 3a w celu uzupełnienia części B. Proszę nie drukować załączników od nowa.

Kliknij żeby pobrać

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 15 lipca 2022 r.
w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

 

Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne

 

Egzamin ósmoklasisty – dostosowania

Kliknij żeby pobrać

 

Załącznik 3a – Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego