Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części.
1. Część korespondencyjna
Zadania tej części zamieszczone są poniżej. Ich rozwiązania (wszystkich lub części z nich) należy przesłać listem poleconym do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ – bezpośrednio lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora OMJ
– najpóźniej dnia 16 października 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Część testowa
W dniu 28 września 2023 r. o godz. 9.00 zostanie przeprowadzony test pisemny w szkołach, które zarejestrowały swój udział w OMJ. Wynik w zawodach pierwszego stopnia jest sumą punktów zdobytych w obu częściach: korespondencyjnej i testowej.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zawodów znajdują się na stronie Olimpiady: www.omj.edu.pl
Uwaga: Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań!
Każdy uczeń, który weźmie udział w teście lub prześle rozwiązanie przynajmniej jednego zadania z części korespondencyjnej, stanie się uczestnikiem Olimpiady i w zależności od uzyskanego wyniku może zostać zakwalifikowany do zawodów stopnia drugiego.

Skip to content