Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Facebook SP76
Szukaj
Close this search box.

Deklaracja Dostępności Szkoły Podstawowej nr 76 we Wrocławiu

Dostępność dla strony internetowej https://sp76.wroclaw.pl

Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:
1.część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo
2.opublikowane zdjęcia/grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
3.niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
4.niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst,
5.część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);.

Powody wyłączenia:
1.większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
2.struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść,.

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności – Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu. Szkoła jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona KuźnikSekretariat.sp076@wroclawskaedukacja.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej powinien zawierać:
1.adres internetowy strony, na której jest niedostępna treść
2.imię i nazwisko osoby wnioskującej
3.dane kontaktowe osoby wnioskującej (numer telefonu, adres e-mail)
4.informację na temat oczekiwanego alternatywnego dostępu (sposobu przedstawienia treści) Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o terminie realizacji zgłoszenia, przy czym realizacja nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Wandy 13, 53-320 Wrocław. Budynek jest częściowo dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.
W obrębie 150 metrów znajduje się przystanek autobusowy oraz tramwajowy. Na terenie szkoły znajduje się parking dla interesantów. Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością/opiekuna z dzieckiem.
Do wejścia głównego prowadzi szeroka przestrzeń o nawierzchni z kostki brukowej. Przed wejściem jest zamontowany podjazd z obustronną poręczą.

Za drzwiami głównymi jest przedsionek. Za przedsionkiem, na tym samym poziomie znajduje się portiernia z obecnym pracownikiem dyżurującym. Do reszty pomieszczeń usytuowanych na parterze prowadzą 3 stopnie, w tym również do sekretariatu oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Na parterze, na posadzce zamontowano informacyjne pasy ruchy. Na stopniach znajdujących się na parterze oraz w szatni mieszczącej się w piwnicy, zamontowano taśmy ostrzegawcze. Na większości stopni zamontowano również pasy antypoślizgowe. W budynku szkoły brak zainstalowanych urządzeń pozwalających na pokonanie różnicy poziomów. Klatki schodowe posiadają jednostronną poręcz.

Na terenie szkoły brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

 

Skip to content