REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Szkoła Podstawowa Nr 76 we Wrocławiu ma korzystną lokalizację. Znajduje się w centrum miasta na terenie dzielnicy Krzyki. Budynek szkoły mieści się jednak w bezpiecznym miejscu, przy spokojnej alejce, z dwustronnym pasem jezdni przedzielonym zielenią. Teren wokół szkoły jest terenem o ograniczonej ruchliwości do 30 km/godz. Przed szkołą od wielu lat zainstalowane są barierki ochronne uniemożliwiające wybieganie dzieci na ulicę.

Szkoła skupia wykwalifikowaną i stale doskonalącą się kadrę pedagogiczną. W programie wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie postaw moralnych i społecznych, rozwój samodzielności, wychowanie patriotyczne, prorodzinne oraz regionalne naszych uczniów.

Staramy się o certyfikat „Bezpiecznej szkoły”. Posiadamy certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”. Nasi nauczyciele posiadają tytuł „Nauczyciel z klasą”, a uczniowie „Uczeń z klasą”.
W latach 2004-2007 uczestniczyliśmy w programie Comenius – Socrates. W latach 2006-2015 odbywały się w naszej szkole pokazy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.


Zdjęcia w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

 UCZNIOWIE

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły uczęszcza 594 uczniów w 24 oddziałach. Średnia liczba uczniów w klasie wynosi 26.

 PROFILE KLAS

Nasza placówka oferuje klasy sportowe – pływackie na poziomie klas IV – VII. Klasa VI c realizuje program piłki ręcznej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt. W klasie Vc, w ramach sportowych zajęć pozalekcyjnych odbywają się treningi piłki ręcznej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt. Klasa IVc jest klasą o profilu piłka nożna. Uczniowie klas II i III uczęszczają na zajęcia nauki pływania. Klasy pierwsze okresowo uczestniczą w zajęciach nauki jazdy na łyżwach przy ulicy Spiskiej.

 

JĘZYKI OBCE

Uczniowie uczą się języka angielskiego:

- w klasach I- III 2 godziny tygodniowo,

- w klasach IV - VI 3 godziny tygodniowo

oraz języka niemieckiego w klasach IV - VI, 3 godziny tygodniowo.

Zajęcia językowe odbywają się z podziałem na grupy, ze względu na poziom wiedzy i umiejętności.
Dodatkowo dla chętnych prowadzone są zajęcia języka rosyjskiego.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna mieści się na trzech piętrach. Na parterze dzieci z klas I mają do dyspozycji 3 sale, w tym salę sportową, w której odbywają się zajęcia ruchowe, muzyczne, relaksacyjne. Z sali nr 9 na pierwszym piętrze i sali nr 18 na drugim piętrze (popołudniami) korzystają uczniowie ze starszych klas. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.15.
Na wyposażenie sal świetlicowych składają się m.in. gry planszowe, quizy, klocki (drewniane, plastikowe), materiały plastyczno-papiernicze, instrumenty muzyczne, piłki i materace. Realizacja celów wychowawczych w świetlicy odbywa się w oparciu o Roczny plan dydaktyczno-wychowawczy, który zakłada podział tygodni na hasła tematyczne (np. „Bądźmy bezpieczni”, „Powitanie jesieni”, „Przyjaciele z bajek” itd.).
W roku szkolnym 2014/2015 świetlica proponuje uczniom szereg zajęć dodatkowych (dla chętnych dzieci), m.in. kółko plastyczne, zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, zabawy muzyczno-teatralne, origami, twórcze pisanie (zakładka Świetlica/Informacje).
Jeśli pogoda na to pozwala, dzieci spędzają jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, gdzie bawią się na ogrodzonym placu zabaw lub grają w piłkę nożną i koszykówkę.

Świetlica organizuje konkursy wewnętrzne, z których prace są eksponowane w holu szkoły (m.in. „Ziemniaki cudaki”, „Mój Miś”, „Świąteczne ozdoby”). Uczniowie biorą też udział w konkursach międzyświetlicowych.


Zajęcia w świetlicy szkolnej

 STOŁÓWKA

Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki dwudaniowe przygotowywane na miejscu. Cena: 4 zł. Uczniowie szkoły korzystają z programu prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego „Szklanka Mleka" oraz programu „Owoce w szkole”.

 ZDROWIE


W szkole 2 razy w tygodniu jest pielęgniarka. Wśród uczniów prowadzona jest fluoryzacja. Uczniowie klas pierwszych, trzecich i piątych uczestniczą w „Programie wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży szkolnej Wrocławia”.

Co roku uczniowie z poszczególnych klas I - III wyjeżdżają na ZIELONE SZKOŁY, gdzie oprócz programu edukacyjnego realizowany jest też program prozdrowotny i proekologiczny.

 

 OPŁATY

Opłata na rzecz Rady Rodziców ustalona przez rodziców w tym roku wynosi 40 zł / na rok od rodziny.

 

PRACOWNIE

Prowadzimy naukę obsługi komputera w pracowni szkolnej wyposażonej w 23 stanowiska komputerowe. Uczniowie uczą się obsługi programów w systemie Windows.

Posiadamy współtworzoną przez uczniów stronę internetową i mamy dostęp do internetu w pracowniach i multimedialnej bibliotece szkolnej;


Pracownia matematyczna wyposażona jest w komputery z dostępem do internetu oraz tablicę multimedialną;

Naukę języków obcych prowadzimy również w multimedialnej pracowni językowej.

 OBIEKTY SPORTOWE

Dysponujemy boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i salą gimnastyczną z pełnym, zapleczem sanitarnym.

Korzystamy z basenu i obiektów sportowych WKS Śląsk przy ul. Racławickiej oraz z lodowiska i obiektów sportowych Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN przy ulicy Spiskiej.

Uczniowie trenujący piłkę ręczną korzystają z hali sportowej WKS Śląsk przy ulicy Saperów.

Otwarcie boiska szkolnego, basen 50m. przy ulicy Racławickiej

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkoła oferuje:

·dla uczniów klas IV-VI: kółko matematyczne; zajęcia rozwijające z j. angielskiego, niemieckiego i przyrody; zajęcia teatralne, plastyczne, regionalne, turystyczne, integracyjne, sportowe, fotograficzno-filmowe, programistyczne, zajęcia wyrównawcze z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

Na terenie placówki działa Koło Wolontariatu Caritas, zrzeszające 72 uczniów.

·w klasach I-III uczniowie uczestniczą w zajęciach wspierających dla dzieci mających trudności w nauce; w dodatkowych zajęciach rozwijających z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej, regionalnej, przyrodniczej. Uczęszczają na zajęcia ekologiczne, muzyczne, czytelnicze, plastyczne.

Szkoła współpracuje z MDK przy ul. Powstańców Śląskich i Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży MDK przy ul. Kołłątaja, gdzie uczniowie klas I-III uczestniczą w formach proponowanych przez w/w placówki.

Współpracujemy z Klubem Sportowym WKS Śląsk (z sekcją pływacką, piłki ręcznej i koszykówki), a nasi uczniowie korzystają z obiektów klubu na zajęciach sportowych.

 PROJEKTY W SZKOLE:

W latach 2008-2010 realizowaliśmy w szkole projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ,,Równaj do najlepszych. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 76


Od 15.02.2010 do 31.10.2011 w szkole był realizowany program „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budowanie systemu wsparcia i pomocy”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyliśmy w programie „Wprowadzenie nowej metody przeciwdziałania objawom ADHD - asystent ucznia z ADHD we wrocławskiej szkole”.

W latach 2011/2012, 2012/2013 realizowaliśmy program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach programu w szkole realizowane były:

- zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,

- zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

W zajęciach w okresie od września 2011 do maja 2013 wzięło udział ponad 250 uczniów naszej szkoły.

W latach 2011/2012, 2012/2013 realizowaliśmy programu „Projekt Ekologia - innowacyjny interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno- przyrodniczych metodą projektu.” Tematem projektu były 3 żywioły: Ziemia, Woda, Powietrze. W projekcie wzięło udział 32 uczniów klas IV-VI.

Nauczyciele realizują projekty mające na celu podniesienie kompetencji przyszłych kadr pedagogicznych, realizowanych we współpracy z wrocławskimi szkołami wyższymi,: 1. „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” -we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą- od roku szkolego 2011/2012.

2. „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”, we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w latach 2011/2012, 2012/2013.

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe”.

 

IMPREZY MIĘDZYSZKOLNE ORGANIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

Szkoła jest organizatorem konkursów i wystaw.

- Wrocławskie Krasnale,

- Wrocławski Turniej Ortograficzny Klas III,

- Turniej Matematyczny Klas III,

- Dolnośląski Konkurs Małego Programisty,

- Festiwal Piosenki Żołnierskiej „ŻOŁNIERSKI RYTM”,

- Dzielnicowy Konkurs Recytatorski klas IV-VI

WSPIERANIE UCZNIÓW ZDOLNYCHOd wielu lat wspieramy uczniów zdolnych w ramach projektów. Klasy I-III realizują projekt „To Umiem”

Uczniowie szkoły mają możliwość zdobycia tytułu Noblisty, Omnibusa, Małego Omnibusa, Mistrza Sportu.

W roku szkolnym 2014/2015 1 uczeń z klasy VId realizuje indywidualny tok nauczania matematyki, 6 uczniów w klasach IV-VI realizują indywidualne programy nauczania matematyki.

Nasi uczniowie uzyskują stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe:

4 uczniów za osiągnięcia w roku szkolnym 2006/2007 otrzymało Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia,
2 uczniów za osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008 otrzymywało Stypendium Samorządu Wrocławia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego, 1 uczeń stypendium Burmistrza Gminy Kobierzyce
za osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009 – nasi uczniowie uzyskali stypendium artystyczne
i sportowe Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”, 1 uczeń stypendium Burmistrza Gminy Kobierzyce.

W roku szkolnym 2009/2010 Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień w ramach organizowanego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” przyznała absolwentce naszej szkoły stypendium za wybitne osiągnięcia.

za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 czworo uczniów otrzymało Stypendium Prezydenta Wrocławia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego.

za osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012 Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień przyznała stypendium naukowe uczennicy klasy VI w ramach XII edycji Konkursu Stypendialnego "zDolny Śląsk".

Uczeń klasy VI otrzymał sportową Nagrodę Dolnego Śląska 2012 oraz stypendium sportowe Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

5 uczniów otrzymało Stypendium Samorządu Wrocławia w ramach w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski organizuje na terenie szkoły działania w ramach akcji charytatywnych (np „Góra grosza”), dyskoteki i zabawy karnawałowe, konkursy, apele podsumowujące semestr i rok szkolny, „Dzień Wiosny”, Dzień Życzliwości, Mikołajki. Przygotowuje upominki dla uczniów klas pierwszych na pasowanie.

Poczet Sztandarowy bierze udział w uroczystościach patriotycznych w szkole i w miejscach pamięci.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj.

Akceptuję pliki cookies na stronie SP76