REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

 

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu piłka ręczna/ piłka siatkowa w  Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r., poz. 1737)

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu piłka ręczna/ piłka siatkowa na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi przewodniczący i dwóch członków.

3.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji. Spotkania są protokołowane.

4.Osoby wchodzące w skład Komisji są zobowiązane do nieujawniania informacji o  przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

 1. Komisja Rekrutacyjna nadzoruje przeprowadzenie próby sprawnościowej na basenie WKS Śląsk ul. Racławicka 62.
 2. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawnościową, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

  II. Zasady rekrutacji
  1.
  Do klasy czwartej sportowej o profilu piłki ręcznej/piłki siatkowej może uczęszczać uczeń, który:
  a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2011 lub 2012),
  b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Ręcznej i Polski Związek Piłki Siatkowej
  d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu piłka ręczna/ piłka siatkowa.

  III.       Harmonogram rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do klasy sportowej.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 76      ul. Wandy 13

UWAGA ZMIANA!!!

26 kwietnia 2021r. godz. 18.30

 

-

 2.

Złożenie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do próby sprawnościowej:                                        1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w próbie sprawnościowej (załącznik 1)*

2) Zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu od bardzo dobrym stanie zdrowia.                          

 

do 4 czerwca

2021r.

do 16 czerwca 2021r.

 3.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej [1].

Miejsce: Sala gimnastyczna- Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13

9 czerwca 2021r.

godz.17.00

16 czerwca 2021r.

godz. 17.00

 4.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawności fizycznej

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 

11 czerwca 2021r.

godz.12.00

 

21 czerwca 2021r.

godz.12.00

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 

14 czerwca 2021r

godz. 12.00

 

22 czerwca 2021r

godz. 12.00

6.

Składanie dokumentów wymaganych do przyjęcia dziecka do klasy sportowej: 

1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej (załącznik 2)*,                             

2) w przypadku uczniów spoza SP 76 – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (nie dotyczy uczniów SP 76), (załącznik 3)*,

 

do 24 czerwca

2021r.

 

do 24 czerwca

2021r.

 

4) orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia. *

 

do 24 sierpnia

2021r.

 

do 24 sierpnia

2021r.

 7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 

25 czerwca 2021r.

      godz. 12.00

 

25 czerwca 2021r.

     godz. 12.00

[1] Obowiązkowy strój gimnastyczny i obuwie sportowe

 IV. Próbna sprawności fizycznej - określona w wytycznych Polskiego Związku Piłki Ręcznej i Polski Związek Piłki Siatkowej.

 V. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego

 1. Świadectwo promocyjne po klasie III należy złożyć w sekretariacie Szkoły * w terminie 26.06 – 30.06.2021r. (nie dotyczy uczniów SP 76).
 2. Kartę Zdrowia Sportowca wydaną przez lekarza medycyny sportu należy złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie możliwie najszybszym do wykonania w obecnej sytuacji epidemiologicznej, nie później niż do 28 sierpnia 2021r.

*Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną, w zależności od możliwości wynikających z zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

ADRES E-MAIL SP76: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik 1 - zgoda na udział w próbie sprawnościowej Załącznik 2 - zgoda na uczęszczanie do klasy sportowej Załącznik 3 -podanie o przyjęcie do szkoły

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj.

Akceptuję pliki cookies na stronie SP76