REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM  Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76  Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz dane osobowe Twoich najbliższych, w związku  z korzystaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w naszej placówce.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 76  z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu   (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mailem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub listownie na adres ul. Wandy 13, 50-320 Wrocław  . Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo CORE Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671  Poznań.

SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje je w związku ze złożeniem wniosku  o dofinansowanie.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe oraz podane przez Ciebie dane dotyczące Twojej rodziny przetwarzamy w celu procedowania wniosku o dofinansowanie.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres kontaktowy, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, numer rachunku bankowego, wysokość wynagrodzenia, informacje o prawie do renty lub emerytury, o uprawnieniach do dodatkowych świadczeń lub ulg, właściwy Urząd Skarbowy, Twój podpis, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przetwarzamy dane członków Twojej rodziny w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa, forma wypoczynku, informacje o placówce szkolnej, do której uczęszczają dzieci, wysokość wynagrodzenia, w tym miesięczny dochód brutto rodziny, informacje o prawie o renty lub emerytury.

Jak również inne dane, wymagane przepisami prawa.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy.

Twoje dane osobowe podane dla potrzeb procedowania wniosku, a tym samym umożliwienia korzystania z usług i świadczeń realizowanych w ramach ZFŚS, przetwarzamy:

 1. w powołaniu na obowiązek utworzenia ZFŚS, jak również w zakresie, w jakim podane przez Ciebie dane odpowiadają wymaganiom wynikającym z prawa pracy, Karty Nauczyciela oraz regulaminu określającego zasady, warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wydanego w myśl przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ustawy o związkach zawodowych – z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. w zakresie danych wrażliwych (w szczególności dotyczących zdrowia) – w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości - z powołaniem na art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, gdzie jako administrator przetwarzamy dane dotyczące zdrowia, gdyż są one niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz dane dotyczące członków Twojej rodziny przez okres ich przydatności w celu procedowania wniosku (przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty  z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości), a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJU TRZECIEGO

W ramach naszej placówki wykorzystujemy rozwiązania informatyczne, które posiadają swoje serwery na terytorium USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Korzystamy przy tym wyłącznie  z rozwiązań tych podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu w ramach którego poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane udostępniamy:

 1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
 2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
 3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
 4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
 5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.
 6. Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.
 7. Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

  JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

b) Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

d) Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. toczące się postępowanie administracyjne). W odpowiedzi na Twój wniosek usuniemy jednak Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej placówce.

e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku takich kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub listownie na adres naszej placówki.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres naszej placówki.

 

___________________________

Data i podpis wnioskodawcy

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj.

Akceptuję pliki cookies na stronie SP76