ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

71 798 68 64
dkmp@sp76.wroclaw.pl

ROZPOCZĘCIE KONKURSU

REJESTRACJE DO KONKURSU ZA POMOCĄ FORMULARZA UDOSTĘPNIMY 25 LISTOPADA 2021r.

REGULAMIN

 1. Organizatorem „XI Dolnośląskiego Konkursu Młodego Programisty” jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs organizowany jest na szczeblu wojewódzkim.
 3. Konkurs jest bezpłatny i ogólnodostępny.
 4. Honorowym Patronem Konkursu jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.
 5. Szkolnym Organizatorem jest nauczyciel organizujący konkurs w swojej szkole.
 6. Konkurs organizowany w roku szkolnym 2021/2022 składa się z następujących etapów:

- Pierwszy etap:

Rejestracja uczestników konkursu, poprzez internetowy formularz w okresie od 25 listopada 2021 r. do 6 marca 2022 r.

Etap szkolny, w którym Szkolny Organizator wybiera max. 3  najlepsze prace i przesyła je do SP 76 do 11 marca 2022r.

- Drugi etap: ocena przesłanych przez szkolnych organizatorów prac przez Organizatorów w terminie do 24 marca 2022 r. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybiera 10 finalistów.

- Trzeci etap - Finał Dolnośląski, w którym uczniowie prezentują 10 finałowych prac odbędzie się 2 kwietnia 2022 r.

 1. Gala konkursu (jeśli warunki na to pozwolą w formie stacjonarnej) odbędzie się
  2 kwietnia 2022 r.
 2. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 3. Prace umieszczone zostają na nośnikach zewnętrznych i przesłane z opisem programu, kodem źródłowym, skompilowanym plikiem z rozszerzeniem np. (.exe, .com, sb2), adresem zwrotnym i danymi ucznia do SP 76.
 4. Język programowania dowolny (kompatybilny z Windows 7/8/10).
 5. W przypadku uszkodzonego nośnika, braku kodu źródłowego lub braku pliku wykonywalnego (.exe, .com, sb2), praca zostaje zdyskwalifikowana.
 6. Wszelkie prawa do programu zachowuje jego autor.
 7. Uczeń pisze program samodzielnie według własnego pomysłu, nauczyciel lub rodzic może udzielić pomocy merytorycznej.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia, które znajduje się na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/kmp, na adres organizatora do
  6 marca 2022 r.,
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji programów.
 10. Za najlepsze programy przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla opiekunów dyplomy uznania.
 11. Szkolny Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników z Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu.
 12. W przypadku braku możliwości zorganizowania konkursu stacjonarnie, finał konkursu odbędzie  się zdalnie z pomocą aplikacji MS.Teams.
 13. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi. Rejestracja do konkursu jest równoznaczna z zapoznaniem się przez rejestrującego z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zebraniem od uczestników zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie:

Cele edukacyjne konkursu:

Rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego.

- Popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów.

- Umożliwianie uzdolnionym informatycznie uczniom rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy.

-Popularyzacja nauki programowania w szkołach oraz rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży.

Cele wychowawcze konkursu:

Zwiększenie zaangażowania uczniów w wykorzystaniu komputerów i technologii informacyjnej.

- Przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności.

- Zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.

Zakres merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od uczestników konkursu:

Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej. Zakres merytoryczny:

- Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego.

- Posługiwanie się komputerem i urządzeniami cyfrowymi, w tym znajomość sposobów reprezentowania informacji, zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.

- Podstawowe i zaawansowane konstrukcje języka programowania wybranego przez uczestnika

 

ETAP PIERWSZY - SZKOLNY:

Zadania Szkolnego Organizatora:

- zapoznanie uczestników z regulaminem konkursu,

- dokonanie rejestracji na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/kmp  do 6 marca 2022 r.,

- wybranie maksymalnie 3 prac spełniających kryteria opisane w regulaminie,

- przesłanie wyników eliminacji szkolnych z uwzględnieniem zajętych miejsc,

- wysłanie najlepszych prac na adres: Szkoła Podstawowa nr 76, 53-320 Wrocław,
   ul. Wandy 13.

 

ETAP DRUGI:

- nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury wyznaczone przez Organizatorów, w terminie do 24 marca 2022 r.,

- ze wszystkich prac wybranych zostanie 10 najlepszych (w przypadku wyrównanego poziomu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów).

 

 ETAP TRZECI:

- Finał Konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. (W SOBOTĘ),

- do finału zakwalifikowanych zostanie 10 najwyżej ocenionych programów, lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału zostanie ogłoszona 25 marca 2022 r. na stronie internetowej Konkursu (sp76.wroclaw.pl/kmp),

- spośród finalistów Komisja Konkursowa wytypuje trzech Laureatów konkursu, którzy uzyskali najwyższy wynik,

- tytuł Finalisty „XI Dolnośląskiego Konkursu Młodego Programisty” otrzymają wyłącznie uczniowie, którzy zaprezentują swoje prace.

 

GALA Z WRĘCZENIEM NAGRÓD

- wręczenie nagród i poinformowanie finalistów o zdobytych miejscach odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. w SP 76,

- Laureaci konkursu zostaną poproszeni o przedstawienie prac.

 

 KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

- samodzielność wykonanego programu,

- sposób zaprezentowania programu,

- znajomość zagadnień informatycznych w zakresie prezentowanej pracy.

 

Z góry dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie, a uczniom życzymy sukcesów.

 

Patronat nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty

Strona Kuratorium

Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi jest organizatorem Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty

Strona SP76 Button

Patronat nad konkursem objął Uniwersytet Wrocławski

Strona Uniwersytetu Wrocławskiego

 

  DE; ?>

Microtech od cztereh lat jest sponsorem konkursu.

Strona MICROTECH