ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

71/798-68-64
dkmp@sp76.wroclaw.pl

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem „XI Dolnośląskiego Konkursu Młodego Programisty” jest Szkoła Podstawowa nr 76, zwana dalej Organizatorem.
 2. Honorowym Patronem Konkursu jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.
 3. Szkolnym Organizatorem jest nauczyciel organizujący konkurs w swojej szkole.
 4. Konkurs organizowany w tym roku szkolnym składa się z następujących etapów:

-  Rejestracja uczestników konkursu, poprzez internetowy formularz w okresie od 25 listopada 2021 r. do 6 marca 2022 r.

- Pierwszy etap: szkolny, w którym Szkolny Organizator wybiera max. 3  najlepsze prace i przesyła je do SP 76 do 11 marca 2022r.

- Drugi etap: w którym przesłane przez szkolnych organizatorów prace zostaną ocenione przez Organizatorów w terminie do 24 marca 2022 r. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybiera 10 finalistów.

- Trzeci etap - Finał Dolnośląski, w którym uczniowie prezentują 10 finałowych prac odbędzie się 2 kwietnia 2022 r.

 1. Gala konkursu (jeśli warunki na to pozwolą w formie stacjonarnej) odbędzie się 2 kwietnia 2022 r.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 3. Prace umieszczone zostają na nośnikach zewnętrznych i przesłane z opisem programu, kodem źródłowym, skompilowanym plikiem z rozszerzeniem np. (.exe, .com, sb2), adresem zwrotnym i danymi ucznia do SP 76.
 4. Język programowania dowolny (kompatybilny z Windows 7/8/10).
 5. W przypadku uszkodzonego nośnika, braku kodu źródłowego lub braku pliku wykonywalnego (.exe, .com, sb2) praca zostaje zdyskwalifikowana.
 6. Wszelkie prawa do programu zachowuje jego autor.
 7. Uczeń pisze program samodzielnie według własnego pomysłu, nauczyciel lub rodzic może udzielić pomocy merytorycznej.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia, które znajduje się na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/kmp na adres organizatora do 6 marca 2022 r.,
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji programów.
 10. Za najlepsze programy przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla opiekunów dyplomy uznania.
 11. Szkolny Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników z Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu.
 12. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi. Rejestracja do konkursu, jest równoznaczna z zapoznaniem się przez rejestrującego z zasadami przetwarzania danych osobowych, oraz zebraniem od uczestników zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie:

ETAP PIERWSZY - SZKOLNY:

- Szkolny Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników z regulaminem konkursu,

- Szkolny Organizator dokonuje rejestracji na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/kmp  do 6 marca 2022 r.,

- Szkolny Organizator wybiera maksymalnie 3 prace spełniające kryteria opisane w regulaminie.

- Szkolny Organizator przesyła wyniki eliminacji szkolnych z uwzględnieniem zajętych miejsc.

- Szkolny Organizator wysyła najlepsze prace na adres: Szkoła Podstawowa nr 76, 53-320 Wrocław, ul. Wandy 13.

 

ETAP DRUGI:

- nadesłane prace zostają ocenione przez Jury wyznaczone przez Organizatorów, w terminie do 24 marca 2022 r.

- ze wszystkich prac wybranych zostanie 10 najlepszych (w przypadku wyrównanego poziomu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów).

 

ETAP TRZECI:

- Finał Konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. (W SOBOTĘ),

- do finału zakwalifikowanych zostanie 10 najwyżej ocenionych programów, lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału zostanie ogłoszona 25 marca 2022 r. na stronie internetowej Konkursu (sp76.wroclaw.pl/kmp)

- finaliści zobowiązani będą do zaprezentowania swoich prac,

- spośród finalistów Komisja Konkursowa wytypuje trzech Laureatów konkursu, którzy uzyskali najwyższy wynik.

- tytuł Finalisty „XI Dolnośląskiego Konkursu Młodego Programisty” otrzymają wyłącznie uczniowie, którzy zaprezentują swoje prace.

 

GALA Z WRĘCZENIEM NAGRÓD

- wręczenie nagród i poinformowanie finalistów o zdobytych miejscach odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. w SP 76,

- uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca poproszeni zostaną o przedstawienie prac.

 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

- samodzielność wykonanego programu,

- sposób zaprezentowania programu,

- znajomość tematu i zagadnień informatycznych.

 

Patronat nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty

Strona Kuratorium

Microtech od cztereh lat jest sponsorem konkursu.

Strona sponsora Button

Od kilku lat CeTA pomaga w organizacji finału DKMP

Strona CeTA

 

  DE; ?>

Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi jest organizatorem Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty

Strona SP76