REKRUT.

ul. Wandy 13,
53-320 WrocławRekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie w  Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im.

I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2022/2023

 

 

Rekrutacja do klasy IV sportowej o profilu pływanie w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r., poz. 1737)

    I. Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi przewodniczący i dwóch członków.

3.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji. Spotkania są protokołowane.

4.Osoby wchodzące w skład Komisji są zobowiązane do nieujawniania informacji o  przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.
5. Komisja Rekrutacyjna nadzoruje przeprowadzenie próby sprawnościowej na basenie WKS Śląsk ul. Racławicka 62.
6. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawnościową, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

II. Zasady rekrutacji

1. Do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:
a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2012 lub 2013),
b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki
d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie.

  III.       Harmonogram rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do klasy sportowej.

Miejsce: online - platforma Teams

 26 kwietnia 2022r. godz. 17.30

 -

 2.

Złożenie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do próby sprawnościowej:

1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w próbie sprawnościowej (załącznik 1)*

2) Zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu od bardzo dobrym stanie zdrowia.                          

 do 20 maja 2022r.

do 22 czerwca 2022r.

 3.

Przeprowadzenie próby umiejętności pływackich i sprawności fizycznej [1].

Miejsce: Sala gimnastyczna i basen przy ul. Racławickiej 62.

8 czerwca 2022r.

godz.15.00

27 czerwca 2022r.

godz. 10.00

 4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 

 15 czerwca 2022r

 

 

 30 czerwca 2022r

 

5.

Składanie dokumentów wymaganych do przyjęcia dziecka do klasy sportowej: 

1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej (załącznik 2)*,                             

2) w przypadku uczniów spoza SP 76 – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (nie dotyczy uczniów SP 76), (załącznik 3)*,

 do 17 czerwca

2022r.

 do 01 lipca

2022r.

4) orzeczenie lekarza medycyny sportu potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia. *

 do 24 sierpnia

2022r.

 do 24 sierpnia

2022r.

 6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 20 czerwca 2022r.

     

 02 lipca 2022r.

    

[1] Obowiązkowy strój pływacki, gimnastyczny i obuwie sportowe

IV. Próbna sprawności fizycznej - określona w wytycznych Polskiego Związku Pływackiego

https://www.polswim.pl/testy-sprawnosci-fizycznej

V. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego

  1. Świadectwo promocyjne po klasie III należy złożyć w sekretariacie Szkoły * w terminie 26.06 – 30.06.2022r. (nie dotyczy uczniów SP 76).
  2. Kartę Zdrowia Sportowca wydaną przez lekarza medycyny sportu należy złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie możliwie najszybszym, nie później niż do 28 sierpnia 2022r.

 

*Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną, w zależności od możliwości wynikających z zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

ADRES E-MAIL SP76: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Załącznik 1 - zgoda na udział w próbie sprawnościowej Załącznik 2 - zgoda na uczęszczanie do klasy sportowej Załącznik 3 -podanie o przyjęcie do szkoły