Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

 1. Szkoła w mieście

To nowoczesny, nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej przy zachowaniu dbałości o poczucie tożsamości z miejscem, w którym uczeń  żyje i rozwija się.

Ideą projektu jest realizowanie treści podstawy programowej w przestrzeni miasta w różnych organizacjach/instytucjach (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie).

Celem projektu jest zmiana oblicza szkoły, wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca edukacji, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost jakości nauczania, uczynienie „uczestnictwa w kulturze” naturalnym elementem życia uczniów. Dzięki zajęciom uczniowie poznają wiele nowych instytucji i miejsc. Są jednocześnie odbiorcami i twórcami kultury.

Zgodnie z założeniami projektu zajęcia dydaktyczne są realizowane poza szkołą w celu uatrakcyjnienia realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów. Uczniowie realizują tematykę zajęć z podstawy programowej w atrakcyjnej formie w różnych instytucjach, są jednocześnie współtwórcami zajęć, warsztatów, doświadczeń. Udział w projekcie ma pozytywny wpływ na rozwój ich indywidualnych zainteresowań, sprzyja rozwojowi pod względem merytorycznym, poznawczym i emocjonalnym.


 1. To umiem

To autorski projekt nauczycieli z naszej szkoły. Jego głównym celem jest:

– Motywacja uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy;

– Stymulowane wszechstronnego rozwoju uczniów;

– Wspieranie uczniów w odkrywaniu ich mocnych stron;

– Podniesienie poziomu samooceny uczniów.

W ramach Akademii Krasnoludków uczniowie aktywnie uczestniczą w wielu konkursach rozwijając swoje zainteresowania i zdolności.

W zawodach pływackich klas II i Lidze Pływackiej klas III uczniowie realizują  swoją pasję sportową.

Wielu  uczniów, samodzielnie i z  pomocą rodziców,  bierze udział   w realizacji projektów domowych, uzyskując w ten sposób wiedzę wykraczającą poza materiał  programowy.

W konkursie Mały Omnibus biorą udział uczniowie klas I – III, dzięki czemu mogą  wykazać się bogatą wiedzą pozaszkolną.

Najbardziej utalentowani uczniowie prezentują  swój talent podczas  Rewii Talentów.

Przeprowadzanie konkursów wewnątrzszkolnych pozwala na wytypowanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych.


 1. Program Destination Imagination

        Nasza szkoła bierze udział w najbardziej kreatywnym programie edukacyjnym Destination Imagination. Drużyna  SP 76  spotyka się raz w tygodniu po to, by rozwijać swoją kreatywność ćwicząc się w podejmowaniu wyzwań „Na już!” oraz przygotowując swoje rozwiązanie na Wyzwanie Drużynowe. Drużyna prowadzona jest przez Trenera-nauczyciela, który odbył szkolenie trenerskie DI. To on motywuje i inspiruje drużynę, ale nigdy nie daje gotowych rozwiązań.

Drużyna w ciągu roku szkolnego rozwija swoją kreatywność, ćwiczy umiejętność pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów w praktyce wykorzystując nowatorskie metody i techniki myślenia twórczego. Zdobytą wiedzę i umiejętności sprawdza w nauce szkolnej, a stworzone przez siebie rozwiązania zaprezentuje podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności. Drużyna w ciągu roku szkolnego przechodzi przez proces twórczy „From imagination to innovation – od wyobraźni do innowacji”. Uczy się zarządzania projektami i efektywnej pracy zespołowej.


 1. Program Edukacji Medialnej KinoSzkoła w DCF oraz Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

 

Nasi uczniowie uczestniczą w projekcjach kinowe, realizowanych w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Programy te są zgodne z podstawą programową MEN.

KinoSzkoła to nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pozaszkolna forma edukacji, której głównym celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji  medialnych i społecznych przedszkolaków, uczniów wszystkich poziomów nauczania, a także nauczycieli i studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Program NHEF został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Honorowy patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Europa Cinemas.


 1. Akademia Bezpiecznego Puchatka

               Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Nauczyciele klas I naszej szkoły realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po przeprowadzeniu zajęć dzieci weryfikują swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

Od września dzieci z klas pierwszych uczestniczą w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane  materiały edukacyjne.  Z wielkim zapałem i satysfakcją wypełniają książeczki otrzymane od organizatorów.  Kubuś Puchatek „uczy” dzieci,  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  „Przypomina” o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  „Porusza”  też zagadnienia dotyczące rozsądnego  i bezpiecznego korzystania z Internetu. W wyniku podjętych działań zdobyliśmy Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

W działania związane z realizacją programu zaangażowani są również rodzice, którzy otrzymują broszury informacyjne podczas spotkania z wychowawcą. Program wspomaga kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczy adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymaga od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.


 1. Mediacje rówieśnicze, jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole

 

Przy współpracy z Fundacją Dom Pokoju we Wrocławiu, w naszej szkole realizowany jest Program Zarzadzania Złością i Konfliktem. Celem projektu jest zapobieganie występowaniu zachowań ryzykownych: agresji i przemocy poprzez rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania konfliktów przy użyciu technik mediacyjnych.

Mediatorami są uczniowie cieszący się zaufaniem wybrani przez rówieśników ze swoich klas. W roku szkolnym 2018/2019 są nimi uczniowie klas VI-VIII.

Nasi mediatorzy uczestniczyli w organizowanych w szkole obchodach Dnia Życzliwości oraz Międzynarodowego Dnia Słuchania. Na zaproszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Trzebnicy brali udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji, prezentując swoje działania nauczycielom i młodzieży


 1. Program dla szkół

Nasi uczniowie kilka razy w tygodniu  dostają świeże mleko, serki lub jogurty oraz warzywa i owoce w ramach ogólnopolskiego Programu dla szkół. 

„Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych – promocja zachowań prozdrowotnych oraz działania oświatowo-edukacyjne. Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów „Programu dla szkół”. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, a w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności.


 1. Promocja zdrowia

„… nic nad zdrowie

Ani lepszego,

Ani droższego…”

                         Jan Kochanowski

 

Nasza szkoła od 2005 roku należy do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.  Została wyróżniona „Certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia” przyznanym dla stołówki szkolnej oraz „Certyfikatem promowania aktywności fizycznej.”

Działania naszej szkoły w zakresie propagowania zdrowego stylu życia i kształtowania wzorców i umiejętności dbania o zdrowie koncentrują się na następujących obszarach:

 • Profilaktyka zdrowotna
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy – jako ochrona zdrowia psychicznego
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom
 • Kształtowanie umiejętności życiowych w tym właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej: „Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek”

W ramach profilaktyki zdrowotnej na początku roku szkolnego przy współpracy z rodzicami skupiamy się na odciążaniu plecaków poprzez zakup podręczników do korzystania na lekcjach.

Uczniowie klas I, III, V uczestniczą w przesiewowych badaniach wzroku i słuchu a w klasach również w przesiewowych badaniach logopedycznych.

Uczniowie klas VII biorą udział w programie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – warsztaty. Dla rodziców organizowana jest prelekcja z udziałem lekarza.

W roku szkolnym 2018/2019 przystępujemy do kolejnej VIII edycji „Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej – Uczeń w formie” oraz do programu” Po – zdro!” mającemu na uwadze właściwe odżywianie, aktywność ruchową jako przeciwdziałanie cukrzycy. Program „Po – zdro!” skierowany jest do uczniów klas czwartych i piątych.

„Bieg Solidarności”, „Rowerowy maj”, „Uruchamiamy dzieciaki”, „Dzień Patrona”, „Dzień Sportu,” festyny szkolne to działania podnoszące aktywność ruchową. W roku szkolnym 2017/2018 w programie „Rowerowy maj” zajęliśmy  III miejsce w kategorii ”Najbardziej Rowerowe Duże Szkoły”.

„Archipelag Skarbów” to program wielokierunkowej profilaktyki, z którego skorzystali   uczniowie klas siódmych i ósmych. Jednym z celów tego programu było wzmocnienie zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie umiejętności życiowych.

W myśl hasła: „Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek” uczestniczymy w kampaniach na rzecz czystego powietrza, oszczędzania energii, wody, surowców. Wyjeżdżamy na wycieczki i zielone szkoły do miejsc o dużych walorach przyrodniczych.

W ramach integracji uczniów Sieci Szkół Promujących Zdrowie wzięliśmy udział w warsztatach „ Bądź przyjacielem swojego zdrowia” i „ Zarządzam swoim zdrowiem”.

        W roku szkolnym 2018/2019 wzięliśmy udział projekcie ,,Razem w pełni sprawni” gdzie uczniowie zapoznali się z problemami osób niepełnosprawnych. Efektem warsztatów i zajęć organizowanych w ramach projektu był film nagrany przez uczniów

We wszystkich klasach realizujemy program  „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podniesienie świadomości szeroko rozumianego bezpieczeństwa  (w tym cyberbezpieczeństwa).


 1. Cały Wrocław czyta

Od wielu lat uczestniczymy w projekcie „Cały Wrocław czyta”. Jego zadaniem jest podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych naszych uczniów oraz integracja środowiska wokół czytania. Rodzice i inne osoby oczekujące na uczniów w przedsionku szkoły mogą korzystać z księgozbioru zgromadzonego w naszej skrzyneczce bookcrossingowej.


 1. Dolnośląski Festiwal Nauki

 

Już od wielu lat uczniowie naszej Szkoły mają okazję uczestniczyć w pokazach odbywających się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  Impreza popularnonaukowa, jaką jest Festiwal Nauki, ma na celu zainteresowanie Dzieci i Młodzieży zagadnieniami nauki, kultury, sztuki oraz ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. Zajęcia są bardzo zróżnicowane, dostosowane do wieku poszczególnych odbiorców. W trakcie prelekcji, warsztatów i zajęć w laboratoriach naukowcy prezentują osiągnięcia nauki w zrozumiały i ciekawy dla wszystkich sposób.


 1. „Edukacja w miejscach pamięci”

Celem projektu jest kształtowanie postaw tolerancji i  szacunku dla innych religii i przekonań, ale równocześnie budzenie dumy z naszej historii oraz przeciwdziałanie przemocy i agresji, kształtowanie postawy otwartości wśród młodzieży i dzieci.

W ramach projektu uczniowie odwiedzają Dzielnicę Czterech Świątyń i obóz w Gross – Rosen.


 1. „Edukacja Prawna”

Od roku szkolnego 2018/2019 bierzemy udział w Edukacji Prawnej. Celem naszego projektu jest podniesienie świadomości uczniów dotyczącej obowiązującego nas prawa. Uczniowie  spotykają się na zajęciach ze studentami prawa, podczas których uzyskują odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące przepisów prawnych.

Uczniowie z klas ósmych wzięli udział w organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka pt. „Jednostka jako część wspólnoty”


 1. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”