Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych,  technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Dzięki otrzymanemu wsparciu w I semestrze został zakupiony sprzęt na kwotę 109 874,32 .

            W 2021r. w ramach otrzymanego wsparcia w naszej szkole zakupiony sprzęt pozwoli poprzez zabawę rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych
i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów. Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwiania umiejętności.

 

#HASHTAGI #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci #CentrumGovTech #MEiN #technologie #edukacja #nauka #EdTech #EduTech #szkoła #innowacje

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 Facebook: @MinisterstwoEdukacjiiNauki

Instagram: @ministerstwo_edukacji_nauki

Twitter: @MEIN_GOV_PL

Centrum GovTech

Facebook: @CentrumGovTech

Instagram: @CentrumGovTech

LinkedIn: @CentrumGovTech

Twitter: @GovTechPL

Laboratoria Przyszłości

Facebook: @LaboratoriaPrzyszlosci

 Instagram: @laboratoriaprzyszlosci

Wymagania programu

 1. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się szkół objętych programem, oraz organów prowadzących te szkoły do:
  1)  wypełniania, na żądanie Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  drogą elektroniczną, ankiet mających na celu ewaluację realizacji programu, w tym zbadanie stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego,
  2)  udziału w innych ewaluacjach oraz w badaniach i działaniach informacyjnych, związanych z otrzymanym wsparciem
  – w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r.
 2. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do:
  1)  zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;
  2)  zapewnienia technicznych szkoleń dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi;
  3)  spełnienia wytycznych w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia.
 3. Organy prowadzące szkoły są obowiązane zapewnić, aby szkoły podjęły działania dotyczące wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia polegające na:
  1)  umożliwieniu realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z wykorzystaniem tego wyposażenia;
  2)  wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;
  3)  uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;
  4)  dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;
  5)  wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

 

Skip to content