„Jak najmniej krytyki, jak najwięcej uznania i pochwał, gdyż sukces dodaje każdemu skrzydeł,
a dziecku w szczególności”

J. Korczak

     

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. Do świetlicy uczęszczają uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców bądź inne przyczyn pozostają dłużej w szkole. Świetlica realizuje cele i zadania zawarte w planie pracy szkoły oraz w programie profilaktyczno-wychowawczym.

W trakcie prowadzonych zajęć stosujemy różnorodne metody i formy pracy, korzystamy z ciekawych pomocy umożliwiając dzieciom rozwijanie i doskonalenie ich umiejętności.

Świetlica ma do dyspozycji dwie sale (żółtą i zieloną), w których uczniowie mogą spędzać czas odpoczywając przy różnorodnych grach i uczestnicząc w zabawach. Mogą też w spokoju i ciszy odrobić zadania domowe pod kierunkiem opiekunów , zająć się nauką w czasie wolnym, poczytać dziecięcą literaturę.

Główne cele świetlicy szkolnej to:
1. Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
3. Poznawanie różnorodnych technik dekoracji i wzornictwa.
4. Integracja grup rówieśniczych.
5. Przygotowanie uczniów do samodzielności.
6. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
8. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.
9. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
10. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.W naszej świetlicy oferujemy dzieciom:

stałą opiekę wykwalifikowanej kadry,

uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

  • zajęcia plastyczne, które rozwijają zdolności manualne dzieci oraz ich wrażliwość: rysowanie ołówkiem, kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami olejnymi i suchymi,malowanie farbami plakatowymi i akwarelami, wycinanki, wydzieranki z papieru, bibuły karbowanej i gładkiej, wytwory z kartonu, brystolu, szarego papieru, prace z plasteliny, masy papierowej, masy solnej, origami płaskie i przestrzenne,
  • zajęcia muzyczno-rytmiczne: słuchanie różnorodnej muzyki,nauka i śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, taniec i ruch przy muzyce,
  • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – wyjścia na plac zabaw, gra w dwa ognie, zabawy ze śniegiem, gry zespołowe, zabawy ruchowe w sali ˮCiepło – zimnoʺ, ʺDrygentʺ i wiele innych ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną – zabawy skoczne: skoki przez skakankę, przez gumę do skakania, hula-hop, zabawy rzutne: rzuty do celu, rzuty do tarczy;
  • zajęcia czytelnicze, na których zapoznajemy uczniów z dorobkiem kultury polskiej i światowej poprzez czytanie kilkanaście minut dziennie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, doskonalenie czytania – ciche i głośne czytanie lektur, książek i czasopism dziecięcych oraz czytanie bajek przez nauczyciela;
  • zajęcia ekologiczno – przyrodnicze, rozwijające zainteresowania otaczającą przyrodą i promujące zdrowy styl życia,
  • zajęcia dydaktyczne: pogadanki tematyczne do haseł tygodniowych w ramach zajęć dydaktycznych˸ zabawy słowne np. rozsypanka wyrazowa, niedokończone zdania, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek; pogadanki w czasie których uczniowie mają możliwość podzielenia się swoimi wiadomościami oraz uczą się budowania poprawnej wypowiedzi ustnej, zabawy matematyczne -uzupełnianie kart pracy, kolorowanki matematyczne, rebusy,
  • doskonalenie czytania – ciche i głośne czytanie lektur, książek i czasopism dziecięcych oraz czytanie bajek przez nauczyciela;
  • pomoc w odrabianiu pracy domowej,
  • konkursy plastyczne,
  • konkursy recytatorskie,
Uczestnicząc w zajęciach świetlicowych, dzieci mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznawania sposobów radzenia sobie z emocjami, wzmacniania zachowań pozytywnych oraz szanowania siebie i innych.
Świetlica szkolna dla dzieci to nie tylko pomieszczenie, to także ich drugi dom w którym mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na swoich opiekunów. Tu zawsze mogą liczyć na wsparcie, życzliwą pomoc i zrozumienie. Dlatego też współpracujemy z pedagogiem, terapeutą i psychologiem szkolnym. Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka, jego rozwój emocjonalny i intelektualny, dlatego nie szczędzimy wysiłków, aby w jak najbardziej efektywny sposób zrealizować założone cele.