Szkoła Podstawowa nr 76

z Oddziałami Sportowymi
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres

ul. Wandy 13
53-320 Wrocław

Telefon

71 798 68 64

E-mail

sekretariat@sp76.wroclaw.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Cel projektu:

kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, niezbędnych do samorealizacji, poczucia sprawczości i integracji społecznej dla uczniów/uczennic 32 szkół Gminy Wrocław, w tym dla osób, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2023 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.

Działania w projekcie realizowane w SP 76

Zadanie 1

Zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

Klasa

Rodzaj zajęć

Termin

Osoba prowadząca

Miejsce

Klasy 5-8

Zajęcia z rozumienia języka
polskiego przy wykorzystaniu
kompetencji przyrodniczych

Wtorek

15.00 – 15.45

Jolanta Szkrobol

 

s.35

Klasy 7

Zajęcia z rozumienia języka
polskiego przy wykorzystaniu
kompetencji cyfrowych

Poniedziałek 15.00-16.30

Jowita Panek

 

s.22

 

Zadanie 2

Realizacja form pozaszkolnych o charakterze integracyjnym dla uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

Klasa

Rodzaj zajęć

Termin

Osoba prowadząca

Miejsce

Grupa mieszana

Piknik szkolny

8.05.2023

Jowita Panek

 

Poza szkoła

Grupa mieszana

Projekt interdyscyplinarny

wrzesień- listopad 2023

Magdalena Polańska

Poza szkołą

Grupa mieszana

Hydropolis

w trakcie ustalania

Marzena Padarz

Poza szkołą

Grupa mieszana

Warsztaty w Odra centrum

w trakcie ustalania

Małgorzata Kożlarska

Poza szkołą

Grupa mieszana

Panorama Racławicka/Muzeum Narodowe/Muzeum Pana Tadeusza

w trakcie ustalania

Magdalena Polańska

Poza szkołą

Grupa mieszana

Wycieczka krajoznawcza jednodniowa- Ślęża

czerwiec 2023

Tetiana Shychkova

Poza szkołą

 

Zadanie 3

Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczennic i uczniów oraz ich rodziców, w tym dla osób, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy:

Klasa

Rodzaj zajęć

Termin

Osoba prowadząca

Miejsce

Klasy 1-5

Zajęcia rozwijające kompetencje
społeczno-emocjonalne, zajęcia
o charakterze integracyjnym –
grupa mieszana

Wtorek

15.00 – 16.30

Małgorzata Koźlarska

 

s.26

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 4 058 046,12 zł
  • Kwota dofinansowania: 3 449 327,57 zł
  • Wkład własny: 608 718,55 zł
Skip to content